36025763_xxl_resize

เจ้าหน้าที่การตลาด/Marketing online

ระดับเงินเดือน : 12,000-16,000 บาท
ลักษณะของงาน :

 1. บริหารและจัดการระบบงานของแผนกการตลาด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายลูกค้า และสอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ
 2. คิดค้น และจัดทำการส่งเสริมการขายให้กับลูกค้า เพื่อกระต้นให้ลูกค้าเกิดการซื้อ
 3. นำผลวิจัยการตลาด และข้อมูลเชิงวิเคราะห์ เพื่อนำมาวางแผนการตลาด เพื่อผลักดันให้เกิดยอดขาย
 4. ทำรายงานสรุปยอดขาย Weekly Report, Monthly Report เสนอให้กับผู้บังคับบัญชา
 5. วางแผนกลยุทธ์ และคิดไอเดียสร้างสรรค์กิจกรรม และการใช้สื่อออนไลน์ให้น่าสนใจ และตรงกับวัตถุประสงค์
 6. รับผิดชอบแผนงาน และการใช้งบสำหรับแคมเปญโฆษณาออนไลน์ทุกช่องทาง Facebook/ Google/ YouTube ฯลฯ
 7. ติดตามและลงโฆษณาบนสื่อทุกประเภท
 8. พร้อมติดตามลูกค้าตามหน้าเว็ปและ update
 9. หาแหล่งที่ประชาสัมพันธ์ใหม่ๆ และทำการตลาดทางเวปไซด์
 10. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 1. เพศ ชาย/หญิง
 2. อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 3. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. มีประสบการณ์โดยตรงด้านการขายหรือการตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีไหวพริบ มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก ขยัน ซื่อสัตย์ อดทนต่อแรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 6. มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบงานท้าทาย มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 7. มีอัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
 8. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 9. มียานพาหนะส่วนตัว สามารถออกต่างจังหวัดได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 10. หามีประสบการณ์ในการทำงานและสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัครงาน :

 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
 • ส่งเอกสารสมัครงานทางอีเมล info@newstarfoods.co.th