12595948_xxl_resize

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ QC

ระดับเงินเดือน : 12,000 – 16,000 บาท
ลักษณะของงาน :

 1. ควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตสินค้าให้สอดคล้องตามระบบมาตรฐาน
 2. มีความรู้ความเข้าใจในระบบมาตรฐาน GMP/HACCP,HALAL,ISO
 3. จัดทำเอกสาร แก้ไขปรับปรุงเอกสารที่เกี่ยวข้องในระบบคุณภาพ
 4. ควบคุมดูแลอุปกรณ์ ดูแลทรัพย์สินเครื่องมือและพื้นที่ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้อยู่ในสภาพ
  สมบูรณ์สะอาดเรียบร้อยตลอดเวลา
 5. รายงานผลการปฏิบัติงานและปัญหาต่างๆ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที ที่เสร็จสิ้นภารกิจนั้นๆ
 6. ปฏิบัติงานในหน้าที่และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาอย่างเต็มประสิทธิภาพและเป็นไปตามวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดด้วยความปลอดภัย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาเทคโนโลยีการอาหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
 3. มีประสบการณ์เกี่ยวกับโรงงานอาหารแปรรูป 1–2 ปีขึ้นไป มีความรู้ระบบ GMP และ HACCP มีความรู้เรื่อง Validate
 4. สามารถทำงานบนพื้นที่ผลิต ภายใต้ระบบ GMP และ HACCP ได้ดี
 5. รักการประกอบอาหาร และวิเคราะห์ วิจัยอาหาร รักความก้าวหน้าและรักการเรียนรู้สิ่งใหม่
 6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และมีความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 7. มีความกระตือรือร้น มีความรอบครอบในการทำงาน มีความรับผิดชอบและเป็นนักวางแผนงานที่ดี
 8. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆได้ดี
 9. สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัครงาน :

 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
 • ส่งเอกสารสมัครงานทางอีเมล info@newstarfoods.co.th