img_1581_revise

เราได้แบ่งปันความสุขสู่สังคมไทยอย่างสม่ำเสมอ ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและการบริการที่เป็นเลิศจนถึงวันนี้ด้วยโครงการและกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ทั้งต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยความผูกพันที่มีต่อชุมชนโดยมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน อาทิ การปลูกป่าสร้างสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม การบริจาคและร่วมทำความสะอาดลานเย็น